Fokken om methaanuitstoot te verlagen

Fokken om methaanuitstoot te verlagen

“Als fokkerijorganisatie kan CRV invloed uitoefenen op de erfelijke aanleg van koeien. Methaanuitstoot is voor 30% erfelijk. Dat is veel!”

De uitstoot van methaan door melkkoeien verminderen kan op meerdere manieren. Eén daarvan is fokkerij. Zo is CRV samen met FrieslandCampina nauw betrokken bij onderzoek van Wageningen UR naar de mogelijkheden om via fokkerij de uitstoot van methaan door melkkoeien te verminderen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat er grote verschillen in methaanuitstoot bestaan tussen koeien en dat deze verschillen voor een belangrijk deel erfelijk zijn bepaald. Pieter van Goor, onderzoeker Genetica & Innovatie bij CRV, geef antwoord op vragen over de kansen die fokkerij biedt voor vermindering van de methaanuitstoot.

Welk belang hebben melkveehouders bij vermindering van de methaanuitstoot?

“In landen als Denemarken en Nieuw-Zeeland worden veehouders al afgerekend op de uitstoot van broeikasgassen. Ook in Nederland kunnen melkveehouders vanaf volgend jaar waarschijnlijk tot € 1,50 extra melkgeld verdienen met verlagen van de broeikasgasuitstoot per kg melk. Dit komt naar voren uit de voorstellen van het coöperatiebestuur van FrieslandCampina die de komende weken met de leden worden besproken. Reken er maar op dat in Nederland en Vlaanderen dus ook zoiets gaat gebeuren als in Denemarken en Nieuw-Zeeland.”

Hoe kan de melkveehouderij bijdragen aan vermindering van klimaatverandering?

“De melkveehouderij is verantwoordelijk voor maar 2,2% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Toch speelt de melkveehouderij een belangrijke rol bij klimaatverandering. Dat komt, omdat melkkoeien methaan produceren. Dit is een belangrijk broeikasgas en ongeveer 28 keer sterker dan CO2. De melkveehouderij is goed voor ruim veertig procent van de methaanuitstoot. Het grootste deel daarvan komt vrij bij de vertering van voer in de pens van koeien. Hoewel methaan een veel sterker broeikasgas is dan CO2, breekt dit veel sneller af. Methaan wordt in de atmosfeer in ongeveer ten jaar afgebroken terwijl CO2 wel duizendjaar in de atmosfeer blijf hangen. Als je dus in staat bent om de methaanuitstoot te verminderen, heef dit direct effect op tot minder broeikasgassen in de atmosfeer. Het zal daarom ook direct een verkoelend effect hebben. Vermindering van de methaanuitstoot van onze koeien is dus een van de snelste oplossingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Welke bijdrage kan CRV leveren aan vermindering van de methaanuitstoot?

“We zien tussen koeien grote verschillen in methaanuitstoot., Het gemiddelde is 320 gram methaan per koe per dag, maar de uitschieters liggen op 250 en ongeveer 400 gram per dag. Deze verschillen zijn voor ongeveer dertig procent erfelijk bepaald. Dat is veel. Als fokkerijorganisatie kan CRV invloed uitoefenen op de erfelijke aanleg van koeien. Door methaan op te nemen in het fokdoel, verwachten we de totale uitstoot van methaan met een procent per jaar te kunnen verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de erfelijke aanleg voor andere belangrijke kenmerken Een procent per jaar lijkt niet zo veel, maar het betekent wel dat in 2050 melkkoeien ruim 25 procent minder methaan kunnen uitstoten.”

Wat doet CRV op dit moment aan fokken op methaanuitstoot?

“CRV investeert in verschillende projecten waarin de mogelijkheden voor vermindering van de methaanuitstoot via fokkerij worden onderzocht. Er is onlangs een artikel verschenen waarin meer verteld wordt over de verschillende onderzoeken.”

Wat hebben we tot nu toe bereikt met fokkerij als het gaat om vermindering van de methaanuitstoot?

“Tot nu toe hebben we nog niet direct gefokt op methaanuitstoot. Maar indirect hebben we zeker al een en ander bereikt. Zo weten we dat verlenging van de levensduur van koeien met een jaar, ongeveer vijf procent minder methaanuitstoot betekent. Ook dit jaar is, net als vorig jaar, de levensduur met 2 maanden toegenomen. Dit is voor een belangrijk deel het resultaat van fokkerij. Koeien in Nederland en Vlaanderen gaan een lactatie langer mee dan in omringende landen en wel twee lactaties langer dan in Noord-Amerika. De eerste vijf procent minder methaan per kg melk hebben we dus al te pakken. Daarnaast leidt een verbetering van de voerefficiëntie tot minder methaanuitstoot. Door het gebruik van steren met een fokwaarde voerefficiëntie van meer dan 106 wordt de methaanuitstoot per kg melk met vier procent verlaagd. Veehouders kunnen dus indirect al fokken op een lagere methaanuitstoot. Dat kan eenvoudig door steren te selecteren met een hoge CRV Efficiëntie. Deze index is opgebouwd uit de fokwaarden Inet, levensduur en voerefficiëntie. Verbetering van deze kenmerken zal leiden tot koeien die minder methaan uitstoten.”

Wat wil CRV bereiken met het onderzoek naar fokkerij op minder methaanuitstoot?

“Door het onderzoek zijn we nog beter in staat om de verschillen in methaanuitstoot tussen koeien te begrijpen. Met de data uit dit onderzoek kan CRV goede en betrouwbare fokwaarden voor methaanemissie berekenen. Naar verwachting kunnen we in 2024-2025 betrouwbare fokwaarden voor methaan publiceren.”